FAQ

Allmänna frågor

+
Varför görs den här etableringen i Sverige?

Det har varit en lång process där PTL har utvärderat olika platser i Europa och slutligen landat i att Sverige och Torsboda är bästa platsen för den här investeringen.Bolaget kommer att vara en viktig leverantör bl a till Northvolt och kommer från den svenska produktionsanläggningen också leverera till andra batteritillverkare i Europa. Faktorer som spelar in i valet av produktionssite är närhet till kunder, tillgång på lämplig industrimark, tillgång till grön el samt tillgång till utbildad arbetskraft. I en europeisk kontext står sig Sverige starkt när man sammanväger dessa faktorer.

+
Varför just Torsboda?

Vår region har stora markarealer och tillgång till hundra procent grön och förnybar energi. Torsboda Industrial Park har därför utmärkta förutsättningar att attrahera grön industri. Vårt område, på över 150 hektar, har tillgång på 450 MW grön energi till en av de lägsta kostnaderna i Europa. Med tre städer och ett universitet inom 30 minuter från site kan vi tillgodose företagen med arbetskraft. Med en flygplats, järnväg, europaväg och tre hamnar nära området erbjuder vi utmärkta kommunikationer och god logistik. Dessutom är Sundsvalls Logistikpark ett av Sveriges viktigaste transportnav. Vår politiskt stabila region, vårt gynnsamma klimat och våra goda kommunikationer, gör Torsboda till det optimala valet för energiintensiv industri.

Ni hittar mer information under;
www.torsboda.com/torsboda-industriomrade/varfor-torsboda

+
Varför är en större industrietablering viktig i regionen?

En av de största utmaningarna i Västernorrland är den vikande befolkningstrenden med en åldrande befolkning och färre skattebetalare. Vi behöver därför inflyttning och fler arbetstillfällen. Den gröna energiintensiva industrin, bland annat batteriproduktion, har visat sig skapa ökad regional attraktionskraft och stark tillväxt. En större etablering bidrar i förlängningen till en fortsatt satsning på en stark välfärd och en god samhällsservice. Om vi ska vara en del av, eller ta täten inom den gröna omställningen, kan vi dra nytta av en regional etablering av ett världsledande företag med utvecklad spetsteknologi. En större etablering är direkt nödvändig för att vi i framtiden ska ha råd att investera i välfärd och samhällsservice.

+
Vilket uppdrag har Torsboda Industrial Park?

I korthet handlar vårt uppdrag om att skapa förutsättningar för etableringar av en industripark med företag som genererar minst 2 000 arbetstillfällen.

Ni hittar mer information under;
www.torsboda.com/om-oss/agardirektiv

+
Vad är elintensiv industri?

Elintensiv industri omfattar företag som förbrukar mycket el i sina processer. Idag finns dessa företag ofta inom batterivärdekedjan och är därigenom en del av den gröna omställning som pågår. Den gröna industrin är avgörande för att Sverige och världen ska kunna nå klimatmålen, och skapar samtidigt en möjlighet för regionen att ta täten.

+
På vilket sätt kommer den här etableringen att gynna Sverige och svensk ekonomi?

Vi välkomnar denna första etablering och fler kommer att följa. Vi är glada att PTL väljer att lägga sin fabrik i Sverige i hård konkurrens med andra länder. Investeringen har en central betydelse i Sveriges arbete med den gröna omställningen och kommer att bidra till att bygga en hållbar och konkurrenskraftig batteriindustri. Investeringen kommer att leda till jobb och tillväxt i Sverige men också ge nödvändig kompetens, teknik och kapital. I och med detta tar nästa steget i att göra vår region till världsledande på batteriteknik. Det här är resultatet av ett samarbete mellan bolaget, relevanta myndigheter organisationer och kommunerna. Nyindustrialiseringen i Sverige bidrar till tillväxt och nya jobb, samtidigt som Sverige ligger i framkant när det kommer till den gröna omställningen. Det finns ett enormt intresse för Sverige, svenska företag, svenska idéer och produkter. Denna etablering kommer ge Sverige ledartröjan i den gröna omställningen och bidra till en position som ett av Europas ledande länder i utvecklingen av den nya gröna industrin.

+
Hur många nya arbetstillfällen kommer att skapas genom en större etablering?

Generellt sett brukar ett industrijobb skapa ca 2-4 indirekta arbetstillfällen. Det gör att 2 000 nya jobb på Torsboda skulle kunna innebära omkring 8 000 nya jobb i regionen.

+
Vilka investeringar behöver kommunerna göra i samband med en etablering?

En etablering kommer att innebära investeringar i vårt samhälle. Vi behöver förstärka Vatten & avlopp, vi behöver fler bostäder, förskolor, skolor, gång och cykelvägar och smarta trafiklösningar m.m. Kulturutbudet kommer växa och fler företag kommer att etablera sig. En del av dessa investeringar kommer kommunerna göra, andra görs av stat och myndigheter, medan en hel del kommer att göras av privata aktörer och företag. I praktiken kan det innebära uppförandet av bland annat bostäder, skolor och aktivitetsytor.

+
Varför göra affärer med utländska aktörer?

Vi behöver föra dialog och ha utbyten med andra nationer för att främja handel, men också för att arbeta med lösningar på stora globala utmaningar såsom t ex klimatfrågan. Samtidigt värnar vi Sveriges och EUs säkerhet och står tydligt upp för den regelbaserade världsordningen och folkrätten, inklusive respekten för mänskliga rättigheter.

+
Varför skriver ni avtal med PTL?

PTL är en av världens ledande tillverkare av anodmaterial (anod är den negativa elektroden och en av battericellens tre huvudkomponenter).

Investeringen har en central betydelse i Sveriges arbete med den gröna omställningen och kommer att bidra till att bygga en hållbar och konkurrenskraftig batteriindustri i Sverige och Norden. Investeringen kommer att leda till jobb och tillväxt i Sverige men också ge nödvändig kompetens, teknik och kapital.

Med Sveriges ambition att bygga en hållbar och konkurrenskraftig batteriindustri är vi beroende av att attrahera kompetens, teknik och kapital från hela världen. Asiatiska företag, från exempelvis Sydkorea, Japan och Kina, är världsledande inom flera delar av batterivärdekedjan. Teknik och innovation som etablering för med sig ligger 10, kanske 15 år före Sveriges position idag. Investeringen är viktig både för att skapa arbetstillfällen i regionen och för att stärka den växande svenska batterivärdekedjan i Sverige och Norden.  

Det är en stor kapitalinvestering som sannolikt kommer skapa ett stort antal direkta och indirekta arbetstillfällen. Bolaget arbetar aktivt med att minska koldioxidutsläppen i tillverkningsprocessen, vilket är viktigt för en mer hållbar batteritillverkning. I Sverige kommer de förutom tillverkning av anodmaterial även investera i forskning och utveckling. PTL har dessutom varit tydliga med att de vill bli en tydlig del av vårt lokalsamhälle och stötta både idrott och föreningsliv.

+
Varför är inte avtalet offentligt nu?

Privata bolag i Kina behöver få tillstånd från kinesiska myndigheter för investeringar utomlands. Den kinesiska tillståndsprocessen har hårda krav på sekretess. Längre fram när tillståndsprocesser är över kan mer bli offentligt. Torsboda Industrial Park strävar efter att vara så transparanta som möjligt med hänsyn taget till våra kunder.

+
Vilka bakgrundskontroller har gjorts av PTL?

I de genomgripande kontroller av bolaget som genomförts, på flera nivåer, har vi inte sett något som skulle stå i vägen för en etablering. I dessa kontroller ingår parametrar som t ex som bolagets finanser, dess ledning och medierapportering. Naturligtvis görs också grundläggande undersökningar om huruvida bolaget finns på några internationella sanktionslistor. Vi välkomnar utländskt kapital som investeras i region och som stärker lokalsamhället och svensk välfärd.

+
Hur kommer utländska bolag att förhålla sig till svenska lagar och regler?

Utländska bolag som etablerar sig i Sverige måste följa svenska lagar och regler, precis som Svenska bolag. PTL kommer att etablera ett svenskt aktiebolag med säte i vår region. I en etablering av denna magnitud är bolagets ledningen naturligtvis högst medvetna om vilka förpliktelser som svensk och europeisk lagstiftning innebär.

+
Kommer fackföreningar att vara tillåtna?

Företag som etablerar sig på den svenska marknaden kommer att följa svensk lagstiftning. PTL har varit tydliga med att bolaget välkomnar, och ser fram emot, att jobba enligt den svenska modellen som en strategi för inkluderande tillväxt. Målet är att välståndet ska öka och komma alla till del samtidigt som medborgarnas självständighet och oberoende värnas. I denna modell ingår även fackföreningar.

+
Finns det några risker med att det är ett kinesiskt bolag?

PTL är ett börsnoterat, privatägt bolag med ägare från hela världen, som kommer att etablera ett svenskt aktiebolag med säte i vår region. Sverige är en liten, öppen ekonomi som är beroende av handel med andra länder och värnar därför frihandel. Utländska investeringar och etableringar i Sverige tillför kapital, kunskap, kompetenser och nya marknader till svenskt näringsliv. Dessa faktorer spelar stor betydelse för svensk sysselsättning och tillväxt, men också för samhällsklimatet i allmänhet. Utländska företag har tillfört omkring 700 000 jobb i Sverige och står för hälften av Sveriges export. Investeringar är av största vikt för vår konkurrenskraft och sysselsättning. Med det sagt är vi också väl medvetna, och tar i beaktande, att det kan finnas risker förenade med utländska direktinvesteringar. Asiatiska företag, från exempelvis Sydkorea, Japan och Kina, är världsledande inom flera delar av batterivärdekedjan. Med Sveriges ambition att bygga en hållbar och konkurrenskraftig batteriindustri är vi beroende av att attrahera kompetens, teknik och kapital från dessa länder.

+
När kan en industri vara i drift?

PTL:s anläggning beräknas stå färdig under 2025/2026.

+
Vilka kommer att jobba i fabriken?

I ett startskede kommer mestadels personal från PTL att jobba i fabriken, men målsättningen är att lära upp, och använda regional arbetskraft i så hög utsträckning som möjligt.

+
Varför kan ni inte berätta mer om övriga intressenter?

I grund och botten handlar det om företagens behov av sekretess, som i sin tur handlar om affärshemligheter och konkurrenssituationer. För publika bolag kan information om en kommande etablering dessutom påverka börskurser. Om information kommer ut under förhandlingarna riskerar därför påbörjade dialoger och affärer att gå om intet.

+
Vilka andra intressenter för ni dialog med?

Tack vare sitt läge och sin tillgång på grön el är Torsboda en attraktiv site för flera intressenter. Hela området på 150 hektar är långtifrån exploaterat. Efter signeringen med PTL fortsätter dialogen med företag från såväl Norden, Europa och Asien. Företrädesvis handlar det om aktörer inom batterivärdekedjan som prioriterar en grön hållbar omställning.

+
Vem är det som i slutändan bestämmer om en etablering är lämplig?

I juni 2020 beslutade kommunfullmäktige i Timrå att ge i uppdrag åt Torsboda Industrial Park att utveckla en större industrisite i Torsboda. Det är styrelsen för Torsboda Industrial Park som i slutändan beslutar om vem som får köpa mark och etablera sig. Styrelsen består av ledande politiker från Sundsvall och Timrå kommuner.

Ni hittar styrelsen under;
www.torsboda.com/om-oss/styrelsen

+
Vad händer om det säkerhetspolitiska läget ändras, exempelvis att sanktioner införs mot Kina?

Vi följer naturligtvis den nationella utrikespolitiken och är det så att den förändras så kommer vi behöva anpassa oss efter det. Det är svårt att säga vad det skulle kunna få för konsekvenser för just den här etableringen, men vi känner oss trygga med det företag som nu ska etablera sig här. Det är ett privat, börsnoterat företag som bland annat ägs av flera pensionsfonder i Skandinavien.

Byggprocessen

+
Kommer ni att behöva köpa upp närliggande fastigheter för att industriparken ska kunna uppföras?

Torsboda Industrial Park äger den mark som detaljplaneläggs och som planeras att användas för ny industri. Vi har förvärvat några enskilda fastigheter nära eller i direkt anslutning till siten/området. Hur de kommer att användas, om vi kommer ha kvar dem eller sälja dem vidare beror på utvecklingen av själva siten.

+
Hur mycket skog kommer att avverkas kring siten?

Hittills har vi avverkat 60 hektar på område Syd. 20 hektar återstår att avverka vid byggstart. Område Nord avvaktar vi med tills detaljplanen är färdig.

Läs mer på vår hemsida under pågående projekt.
www.torsboda.com/pagaende-projekts

+
Hur går byggprocessen till vid en etablering?

En byggprocess inleds med en miljötillståndsprocess som följs av markarbeten och byggstart, där ett slutgiltigt tillstånd krävs för att starta produktionen. Det tar i regel ett halvår till tre år innan själva bygget kommer igång. Vanligtvis genomförs processen i flera fasar där byggtiden beräknas till 1.5 - 4 år.

+
Hur stort område avsätts i Torsboda för industrietableringar?

I nuläget är det planerade området, på industriområde Nord och Syd, sammantaget på 150 hektar.

+
Kommer det gästarbetare under uppförandet av en fabrik?

Precis som när SCA byggde ut Östrand år 2015-2018 kan vi förvänta oss många tillfälliga gästarbetare under själva byggtiden. Vi arbetar redan nu med att skapa bästa förutsättningar för att få en smidig byggprocess med så få störningar som möjligt i omkringliggande samhällen.

+
Från vilka länder kommer arbetskraft under byggtiden?

Det är svårt att säga i nuläget. I huvudsak blir det svensk arbetskraft, men vi utesluter inte arbetskraft från Mellaneuropa och grannländer, med specialister från Asien och USA.

+
Var kommer de tillfälliga gästarbetarna att bo?

Vårt mål är att lokal arbetskraft ska användas i så hög utsträckning som möjligt. Många av de tillfälliga gästarbetarna kommer att bo i tillfälliga bostäder på olika platser runt om i regionen. Boenden kommer att förmedlas både genom företag och privatpersoner.

Vår Business Support kommer att vara behjälpliga i processen;<
https://www.torsboda.com/support-och-information/kontakta-supporten

+
Hur säkras goda arbetsförhållanden och arbetsmiljö under byggtiden?

En utländsk aktör som vill etablera sig i Sverige är underkastad den svenska modellen med de lagar och förordningar denna innebär. Utöver detta kommer bra arbetsförhållanden och god arbetsmiljö att vara konkurrensfaktorer för att säkerställa tillgången till kompetent arbetskraft.

+
Kommer utländsk arbetskraft att behöva lära sig om det svenska samhället och de svenska lagarna?

Alla människor som vistas i Sverige har ett ansvar att följa svensk lagstiftning. För att hjälpa utländska arbetare att komma in i det svenska samhället har vi redan nu ett dedikerat supportteam som arbetar med förberedande frågor.

Läs mer under Support och Information;
www.torsboda.com/support-och-information/kontakta-supporten

Företagare och underleverantörer

+
Hur kan jag som företagare bli underleverantör i de pågående och kommande byggprojekten?

Kontakta vår Business Support som är navet mellan kund, näringsliv och underentreprenörer. Här kan vårt team guida dig rätt.

Läs mer under Support och Information;
www.torsboda.com/support-och-information/kontakta-supporten

+
Hur kommer situationen för lokala företagare att påverkas av en eventuell etablering i Torsboda?

På orter där andra större etableringar har ägt rum har den ökade tillväxten bidraget till ett uppsving för de lokala entreprenörerna. Vi tror att detta blir en positiv resa för regionen och dess företag och medborgare.

+
Kan jag som lokal entreprenör bli leverantör till det nyetablerade företaget?

Vi kommer att arrangera möten med jämna mellanrum där lokala entreprenörer får träffa representanter för etablerande företag.

Håll er uppdaterade på vår hemsida eller kontakta vår Business support för mer info;
www.torsboda.com/support-och-information/kontakta-supporten

Närboenden

+
Hur kommer närboende att påverkas av en etablering?

De som bor nära området kommer att påverkas på olika sätt av en större etablering. Vissa kommer att märka av en värdeökning av hus och fastigheter. För vissa kommer närmiljön att förändras. I arbetet med att utveckla detaljplanen har alla närboende fått möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Påverkan på omgivningen beror på vilken eller vilka verksamheter som etableras. Den intressent som blir aktuell för att köpa mark och etablera sig har ansvar att skaffa nödvändiga lov och tillstånd för att påbörja byggprocessen och föra att driva tänkt verksamhet. Vid en eventuell prövning av miljötillstånd utreds och beaktas omgivningspåverkan med anledning av intressentens planerade åtgärder och verksamhet.

Du kan följa våra pågående projekt här:
https://www.torsboda.com/pagaende-projekts

+
Kommer en etablering att skapa lokala arbetstillfällen?

Vårt uppdrag är att arbeta för en etablering som skapar minst 2 000 nya direkta arbetstillfällen på industriparken. Vi jobbar för att majoriteten av dessa blir lokala. På orter där andra större etableringar har ägt rum har många fler arbetstillfällen skapats i närliggande branscher, eller i servicebranscher, som en sidoeffekt. Generellt sett brukar ett industrijobb skapa ca 2-4 indirekta arbetstillfällen. Det gör att 2 000 nya jobb på Torsboda skulle kunna bli så mycket som 8 000 nya jobb i regionen.

+
Kommer det att påbörjas nya byggprojekt i närområdet som en följd av en etablering?

Sannolikt kommer närboenden att märka av en ökad tillväxt med allt vad detta innebär i form av ökat aktivitet, ökad handel och ny infrastruktur. Här följer några projekt som redan nu pågår.

I Söråker pågår förberedelserna för en förbättrad trafiksituation.
www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vasternorrlands-lan/vag-684-soraker-centrumatgarder/

Det planeras för en ny förskola i Söråker och vi tar höjd för flera olika scenarier för att vara beredda om behovet uppstår.
www.timra.se/nyhetsarkiv/nyheter/sorakergorplatsforflerforskolebarn.5.61b54f185cb79d595cb5.html

Timråbo bygger nya hyreslägenheter i centrala Söråker.
www.timrabo.se/sida/1079/Nyproduktion

+
Hur kommer fastighetsmarknaden att påverkas av en större etablering?

Bostadspriserna kommer sannolikt att öka tack vare en ökad efterfrågan. I Sundsvall, Timrå och Härnösand byggs dessutom sammanlagt 2200 nya bostäder.

+
Hur kommer trafiken kring site att påverkas?

I arbetet med att utveckla området tar vi fram en ny trafikplats tillsammans med Trafikverket. Under byggtiden kommer det att finnas en tillfällig trafiklösning för att trafiken på E4:an inte ska påverkas.

+
Hur gör jag om jag vill hyra ut min bostad till exempelvis gästarbetare?

Det finns många olika plattformar för dig som vill hyra ut din bostad. Googla på ”workers accommodation” och t ex Sundsvall, Timrå eller Härnösand så hittar du flera av dem.