Uppdraget

Om oss

Därför satsar vi

Det finns framförallt två tunga skäl till att vi tillsammans arbetar för att attrahera stora etableringar till Torsboda – invånarnas välfärd och klimatet på vår planet.

Västernorrland har i många år brottats med att vi blir färre invånare och att andelen äldre ökar i förhållande till yngre i arbetsför ålder. För att vända det behöver vi fler arbetstillfällen och fler invånare som är med och betalar skatt så att vår välfärd kan upprätthållas och utvecklas. Elintensiv batteriindustri har på andra orter visat sig skapa ökad regional attraktionskraft och tillväxt. Vi vill se det hända här hos oss. Den här satsningen görs för skolorna, vården, omsorgen, fritidsanläggningarna och allt annat vi människor ska förvänta oss i ett gott samhälle.

I vår del av världen finns gott om mark och god tillgång till hundra procent förnybar energi. Vi har ett universitet med energiforskning i framkant och flera tätorter där människor kan leva och bo med hög livskvalitet. Det är attraktivt för elintensiv industri som vill utvecklas. Vi har en av Europas bästa platser för industrietableringar knutna till den gröna omställningen.

Vår region ska aktivt bidra till att vi kan lämna gammal fossilberoende teknik bakom oss. Utvecklingen går fort nu och batterier är ett steg i den gröna omställning som måste ske omkring oss. Vi önskar att utvecklingen sker här och att Torsboda blir ett nav för Europas batterivärdeskedja.

Våren 2023 skrev Torsboda Industrial Park avtal med den första kunden PTL. Arbete för fler etableringar som ska ge ytterligare arbetstillfällen fortgår.

Ekonomiskt beräknas investeringarna i industriparken vara ett nollsummespel. Försäljning av mark, intäkter för infrastruktur samt etablerares avgifter för anslutningar finansierar investeringarna. Samtidigt arbetar kommunerna med den samhällsomställning som krävs för att etableringarna ska bli grunden för den goda tillväxt vi önskar och skapa mervärde för våra invånare. Det långsiktiga effektmålet av investeringen i Torsboda industripark är först och främst ökad befolkningstillväxt och fler invånare som arbetar och betalar skatt.

Med gemensamma krafter lyckas vi!

Stefan Dalin, ordförande Torsboda Industrial Park
Niklas Säwén, vice ordförande Torsboda Industrial Par
k

Uppdraget
Torsboda Industrial Park Aktiebolag ska skapa förutsättningar för etableringar av en industripark med företag som genererar minst 2 000 – 4 000 arbetstillfällen.‍

Verksamhetsdirektiv
‍Uppdraget ska fortlöpa under den period som förverkligandet av Torsboda industripark pågår. Bolaget ska endast i begränsad omfattning långsiktigt äga och förvalta fastigheter/mark.

Bolaget ska bidra till helhetssyn, god samverkan och ett effektivt samarbete med såväl de egna organisationerna som externa intressenter, med det övergripande syftet att underlätta etableringar. Arbetet med att marknadsföra och sälja Torsboda Industripark ska ske i samverkan med Härnösand, Sundsvall och Timrå kommuner.‍

Ekonomiska direktiv
‍Torsboda Industrial Park AB aktieägare ska säkerställa ett ekonomiskt handlingsutrymme som möjliggör investeringar för att exploatera Torsboda industripark. Finansiering av bolagets verksamhet sker genom kapitaltillskott eller lån.

Bolagshandlingar