FAQ

Vanliga frågor och svar

Satsningen på en industripark
-
+
Vilket uppdrag har Torsboda Industrial Park?
-
+

I korthet handlar vårt uppdrag om att skapa förutsättningar för etableringar på vår industripark av företag som genererar minst 2 000 – 4 000 arbetstillfällen.

Här finns mer information om vårt uppdrag

Ägardirektiv

Varför är en större industrietablering viktig i regionen?
-
+

En av de största utmaningarna i Västernorrland är den vikande befolkningstrenden med en åldrande befolkning och färre skattebetalare. Vi behöver därför inflyttning och fler arbetstillfällen. Den gröna energiintensiva industrin, bland annat batteriproduktion, har visat sig skapa ökad regional attraktionskraft och stark tillväxt. En större etablering bidrar i förlängningen till en fortsatt satsning på en stark välfärd och en god samhällsservice. Om vi ska vara en del av, eller ta täten, inom den gröna omställningen kan vi dra nytta av en regional etablering av ett världsledande företag med utvecklad spetsteknologi.

Hur många nya arbetstillfällen kommer att skapas genom en större etablering?
-
+

Generellt sett brukar ett industrijobb skapa ca 2-4 indirekta arbetstillfällen. Det gör att 2 000 nya jobb på Torsboda skulle kunna innebära omkring 8 000 nya jobb i regionen.

Vad kostar satsningen för invånarna?
-
+

Satsningen kan delas upp i olika delar. En del är investeringar vi behöver göra för infrastruktur och genomförande. Vi räknar med att våra investeringar återbetalas med de intäkter vi får när vi säljer marken på industriparken. På sikt ska alltså skattebetalarna inte bekosta något.

I vår investeringsbudget och verksamhetsinriktning kan du läsa mer.

En annan del är satsningar som görs i samhället för att möjliggöra tillväxt. Det är viktigt att komma ihåg varför satsningen på Torsboda Industrial Park görs.  Vi vill attrahera människor till vår region genom att skapa arbetstillfällen. Vi behöver skatteintäkterna för att kunna utveckla välfärden. Investeringar som kommunerna gör i samhällsbyggnaden ska komma tillbaka i form av ökade skatteintäkter.

En tredje del är de investeringar som etablerande företag gör tillsammans med Torsboda och kommunerna för att attrahera fler människor till vår region. Företagen behöver medarbetare och människor behöver utbildas. Det handlar exempelvis om insatser för att attrahera inflyttare, att göra det smidigt för immigranter att komma in i vårt samhälle och riktade utbildningar.

Vilka investeringar behöver kommunerna göra i samband med en etablering?
-
+

Etableringar på siten kommer att innebära investeringar i vårt samhälle. Vi behöver förstärka vatten och avlopp, vi behöver exempelvis fler bostäder, förskolor, cykelvägar och smarta trafiklösningar. Kulturutbudet kan växa och fler företag kommer att etablera sig. En del investeringar gör kommunerna, andra gör stat och myndigheter och en hel del kommer att göras av privata aktörer och företag. I praktiken kan det innebära uppförandet av bland annat bostäder, skolor och aktivitetsytor.

Vem och vad är det som i slutändan bestämmer om en etablering är lämplig?
-
+

Det är styrelsen för Torsboda Industrial Park AB som beslutar vilka som får köpa mark och etablera sig. Styrelsen består av ledande politiker från Sundsvall och Timrå kommuner.

I utvärderingsarbetet värderas bland annat antalet arbetstillfällen, bolagets vilja att bidra till vår region och vårt samhälle samt bolagets ambitioner och delaktighet i den gröna omställningen. Vi genomför också analyser och en due dilligence (en granskande företagsbesiktning) på etablerande företag och vi förhåller oss till svensk utrikeshandelspolitik.

Kommer utländska bolag att förhålla sig till svenska lagar och regler?
-
+

Företag som etablerar sig på den svenska marknaden ska följa svensk lagstiftning.

Kommer fackföreningar att vara tillåtna?
-
+

Ja.

Varför kan ni inte berätta mer om övriga intressenter?
-
+

I grund och botten handlar det om företagens behov av sekretess, som i sin tur handlar om affärshemligheter och konkurrenssituationer. För publika bolag kan information om en kommande etablering dessutom påverka börskurser. Om information kommer ut under förhandlingarna riskerar därför påbörjade dialoger och affärer att gå om intet.

Vilka andra intressenter för ni dialog med?
-
+

Tack vare sitt läge och sin tillgång på grön el är Torsboda attraktivt för flera intressenter. Vi för dialoger med företag från Norden, Europa och Asien. Vilka företagen är kommenterar vi i regel inte men så fort någonting är klart kommer vi att berätta om det.

Den 19 juni 2024 skrev vi ett Letter of Intent, en avsiktsförklaring, med det litauiska företaget Kaunas Metal. De ska etablera sig i norra Sverige och Torsboda är en av två platser som företaget är intresserade av för sin nya anläggning där återvunnet stål ska bli till armeringsjärn. Etableringen i Sverige innebär mellan 200 och 300 arbetstillfällen. Här kan du läsa mer om det.

Jag äger mark/fastighet i närområdet och undrar hur det här påverkar mig.
-
+

Vi har köpt en del fastigheter i industriparkens direkta närhet eftersom det finns en osäkerhet kring hur de kommer att påverkas. Vi ser det som rimligt att vi äger dem och tar ansvar för det fram tills vi har svar på den frågan. Hur de kommer att användas i framtiden vet vi inte idag. Under byggtiden kommer de kanske att användas som projektkontor. Vi har inte dragit någon specifik gräns för vilka fastigheter som kan eller inte kan var aktuella för förvärv utan vi prövar det från fall till fall.

Äger du mark i industriparkens direkta närhet och är intresserad av att sälja så kontakta oss på: support@torsboda.se för dialog.

Den första etableringen - PTL
-
+
Varför etablerar sig PTL i Sverige?
-
+

Det har varit en lång process där PTL har utvärderat olika platser i Europa och slutligen landat i att Sverige och Torsboda är bästa platsen för den här investeringen. Bolaget kommer att vara en viktig leverantör till bland annat Northvolt och kommer från den svenska produktionsanläggningen också leverera till andra batteritillverkare i Europa. Faktorer som spelar in i valet av produktionssite är närhet till kunder, tillgång på lämplig industrimark, tillgång till grön el samt tillgång till utbildad arbetskraft. I en europeisk kontext står sig Sverige starkt när man sammanväger dessa faktorer.

Varför väljer ni att göra affär just med PTL?
-
+

Vi har skrivit avtal med PTL eftersom deras erbjudande passar oss och vårt erbjudande passar dem. Vi söker företag inom grön industri vars etableringar innebär många arbetstillfällen. Vi är mycket nöjda med den överenskommelse vi kunde göra med PTL. Vår gemensamma ambition är att utveckla Europas nav för batteriindustri i Torsboda.

Investeringen bidrar till att bygga en hållbar och konkurrenskraftig batteriindustri i Sverige och Norden. Investeringen kommer att leda till jobb och tillväxt och även ge nödvändig kompetens, teknik och kapital. Asiatiska företag, från exempelvis Sydkorea, Japan och Kina, är världsledande inom flera delar av batterivärdekedjan.

PTL är en av världens ledande tillverkare av anodmaterial (anod är den negativa elektroden och en av battericellens tre huvudkomponenter). Bolaget arbetar aktivt med att minska koldioxidutsläppen i tillverkningsprocessen, vilket är viktigt för en mer hållbar batteritillverkning. I Sverige kommer de förutom tillverkning av anodmaterial även investera i forskning och utveckling. PTL har dessutom varit tydliga med att de vill bli en tydlig del av vårt lokalsamhälle och stötta både idrott och föreningsliv.

På vilket sätt kommer den här etableringen att gynna Sverige?
-
+

Vi är glada att PTL väljer att lägga sin fabrik i Sverige i hård konkurrens med andra länder. Investeringen har en central betydelse i Sveriges arbete med den gröna omställningen och bidrar till att bygga en hållbar och konkurrenskraftig batteriindustri. Investeringen kommer att leda till tillväxt i Sverige och ge nödvändig kompetens, teknik och kapital.

Varför just Torsboda?
-
+

Vår region har stora markarealer och tillgång till hundra procent grön och förnybar energi. Torsboda Industrial Park har därför utmärkta förutsättningar att attrahera grön industri. Vårt område, på över 150 hektar, har tillgång på 450 MW grön energi till en av de lägsta kostnaderna i Europa. Med tre städer och ett universitet inom 30 minuter från site kan vi tillgodose företagen med arbetskraft. Med en flygplats, järnväg, europaväg och tre hamnar nära området erbjuder vi utmärkta kommunikationer och god logistik. Dessutom är Sundsvalls Logistikpark ett av Sveriges viktigaste transportnav. Vår politiskt stabila region, vårt gynnsamma klimat och våra goda kommunikationer, gör Torsboda till det optimala valet för energiintensiv industri.

Hur ser avtalet ut?
-
+

Här kan du läsa om innehållet i avtalet.

Önskar du läsa hela avtalet efter sekretessprövning kan du begära ut det genom att mejla: contact@torsboda.com

Är avtalet mellan Torsboda Industrial Park och PTL offentligt?
-
+

Det mesta i avtalet är nu offentligt.

För att begära ut handlingar mejlar du: contact@torsboda.com

Det är naturligt att inte alla delar i affärsuppgörelser blir offentliga. Det kan exempelvis vara information om tekniska lösningar eller vad ett företag planerar framåt. Vi värnar också vårt eget förhandlingsläge i diskussioner med andra kunder.

Vi har hela tiden sagt att vi ska visa avtalet när vi kommit till en fas där ett offentliggörande kan göras utan att riskera affären.

Vi avvaktade att offentliggöra avtalet med anledning av PTL:s process för ODI, Overseas Direct Investment, det vill säga deras tillståndsprocess för att göra en sådan här stor investering i ett annat land. Vår uppfattning är att det har varit viktigt att avtalet i sin helhet varit under sekretess under den processen. Eftersom affären betyder viktiga arbetstillfällen för regionen skulle vi lida betydande skada om affären med PTL inte blev av.

I november 2023 sa Kammarrätten att vi inte kan hålla hela avtalet sekretessbelagt. PTL:s tillståndsprocesser hade då också kommit långt, men var inte klara. Vi gjorde en sekretessbedömning av avtalet och offentliggjorde stora delar. I slutet av februari 2024 offentliggjorde vi mer av avtalet. PTL hade då kommit till slutfasen av processen. 13 mars 2024 meddelade PTL på en pressträff att de var klara med ODI.

Vad händer om affären mellan PTL och Torsboda Industrial Park avbryts?
-
+

I det avtal som tecknats mellan PTL och Torsboda har vi gemensamt reglerat processen framåt. Vi känner ingen oro för att avtalet skulle brytas, men har säkerställt fortsatt utveckling av Torsboda och vår region om det ändå skulle ske.

Torsboda Industrial Park har som uppdrag att attrahera fler företag inom grön industri till siten. Det arbetet fortsätter vi med.  

Har ni gjort bakgrundskontroller av er första etablerare?
-
+

Ja. I de genomgripande kontroller av bolaget som genomförts, på flera nivåer, har vi inte sett något som skulle stå i vägen för en etablering. I kontrollerna ingår exempelvis bolagets finanser, dess ledning och medierapportering. Naturligtvis görs också grundläggande undersökningar om bolaget finns på några internationella sanktionslistor.

I december 2023 trädde också en ny lag i kraft om ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar. Myndigheten Inspektionen för Strategiska Produkter, ISP, ansvarar för granskningarna. Läs mer på ISP:s hemsida.

Har bolaget verksamhet på andra ställen i världen?
-
+

PTL har flera tusen anställda världen över och tre anodproduktionsanläggningar i Kina. Fabriken i Torsboda blir bolagets första i Europa.
Deras helägda dotterbolag Zichen är världens näst största producent av anodmaterial. Bland kunderna finns Samsung, Tesla, LG Chem, TDK, Panasonic och ATL. https://www.ptlsverige.se/

Finns det några risker med att det är ett kinesiskt bolag?
-
+

PTL är ett börsnoterat aktiebolag. De ska etablera ett svenskt aktiebolag med säte i vår region.

Sverige är en liten, öppen ekonomi som är beroende av handel med andra länder och värnar därför frihandel. Utländska investeringar och etableringar i Sverige tillför kapital, kunskap, kompetenser och nya marknader till svenskt näringsliv. Dessa faktorer spelar stor betydelse för svensk sysselsättning och tillväxt. Utländska företag har tillfört omkring 700 000 jobb i Sverige och står för hälften av Sveriges export. Investeringar är av största vikt för vår konkurrenskraft och sysselsättning.

Asiatiska företag, från exempelvis Sydkorea, Japan och Kina, är världsledande inom flera delar av batteriindustrin. Med Sveriges ambition att bygga en hållbar och konkurrenskraftig batteriindustri behöver vi attrahera kompetens, teknik och kapital från dessa länder.

Vi är medvetna om och tar i beaktande att det kan finnas risker förenade med utländska direktinvesteringar. Svensk utrikeshandelspolitik förs på regeringsnivå och inte på lokal kommunal nivå, vi håller kontakt med berörda departement och myndigheter.

I december 2023 trädde också en ny lag om ett granskningssystem för direktinvesteringar i kraft.  Läs mer om det på myndigheten ISP:s hemsida.

I juni 2024 meddelade ISP, inspektionen för Strategiska produkter, att de inleder en granskning av PTL:s investering. Här är PTL:s kommentar till beslutet.

Vad händer om det säkerhetspolitiska läget ändras, exempelvis att sanktioner införs mot Kina?
-
+

Vi följer naturligtvis den nationella utrikes- och utrikeshandelspolitiken och är det så att de förändras så kommer vi behöva anpassa oss efter det. Det är svårt att säga vad det skulle kunna få för konsekvenser för just den här etableringen, men vi känner oss trygga med det företag som nu ska etablera sig här. PTL är ett publikt aktiebolag noterat på Shanghaibörsen.

Ni säljer marken i form av ett bolag, varför?
-
+

Att det är paketerat i bolag beror på att vi säkerställt att vi får tillbaka marken om kundens etablering inte blir av. Ett löfte (option) om att sälja tillbaka en fastighet, alltså själva marken, är inte juridiskt bindande, det är däremot ett löfte (option) om att sälja tillbaka aktier.

Byggprocessen
-
+
Kommer det gästarbetare under uppförandet av en fabrik?
-
+

Precis som exempelvis när SCA byggde ut Östrand år 2015-2018 kan vi förvänta oss tillfälliga gästarbetare under själva byggtiden. Vi arbetar med att skapa förutsättningar för att få en smidig byggprocess med så få störningar som möjligt i omkringliggande samhällen. Förutom svensk arbetskraft tror vi att människor från våra grannländer och Mellaneuropa kommer hit och arbetar med fabriksbygget. Specialister från Asien och USA är också troligt.

Hur säkras goda arbetsförhållanden och arbetsmiljö under byggtiden?
-
+

En utländsk aktör som vill etablera sig i Sverige är underkastad den svenska modellen med de lagar och förordningar denna innebär. Utöver detta kommer bra arbetsförhållanden och god arbetsmiljö att vara konkurrensfaktorer för att säkerställa tillgången till kompetent arbetskraft.

När börjar PTL bygga?
-
+

PTL meddelade 13 mars 2024 att de är klara med sin ODI-process i sitt hemland. I och med det har de tillstånd till att föra ut kapital för sin investering till Sverige. 18 mars 2024 lämnade de in sin miljötillståndsansökan som mark- och miljödomstolen ska ta ställning till. Sedan december 2023 finns också den svenska lagen FDI, som inte fanns när avtalet skrevs, och den behöver PTL förhålla sig till. PTL meddelade 13 juni 2024 att de fått besked från ISP att myndigheten ska inleda en formell granskning. Den kan ta upp till sex månader.

PTL har jobbat utifrån tidsplanen att de kan starta förberedande markarbeten under 2024, börja själva byggandet 2025 och att fabriken ska vara i full drift i början av 2027. ISP:s beslut innebär att PTL skjuter upp vissa processer några månader, till exempel förberedande markarbeten, men håller högt tempo i andra processer. Läs mer på PTL:s hemsida.

Vilka kommer att bygga den här fabriken?
-
+

PTL ansvarar själva för att bygga sin fabrik och sköter upphandlingar och byggkontrakt.

Företag, konsulter, leverantörer, fastighetsägare
-
+
Jag har produkter/tjänster som kan vara intressanta för PTL, hur kommer jag i kontakt med dem?

-
+

Företagare kan ta kontakt med PTL genom att mejla: business@putailai.eu

Här på PTL:s hemsida finns mer information

Jag vill hyra ut bostäder till inflyttare eller tillfälliga arbetare. Hur gör jag det?
-
+

Vi hänvisar både uthyrare och hyrestagare till den digitala plattformen Bostadsportal, så att de kan mötas där.

Hur kommer situationen för lokala företagare att påverkas av etableringar i Torsboda?
-
+

På orter där andra större etableringar har ägt rum har ökad tillväxt bidragit till ett uppsving för de lokala entreprenörerna. Vi tror att detta blir en positiv resa för regionen och dess företag och invånare.

Arbete
-
+
Vilka typer av arbeten kommer finnas på PTL:s fabrik?
-
+

Fabriken kommer att behöva olika yrkesgrupper med varierande kompetenser som exempelvis ingenjörer, logistik, lokalvård, tekniker och ledning. Uppskattningsvis behövs 1900 medarbetare i fabriken.

Hur söker jag jobb hos PTL?
-
+

PTL sköter själva sina rekryteringar och har information om det på sin egen hemsida.

Vi kommer att vara behjälpliga med kontaktvägar när det är dags för dem att anställa. Vi lägger upp information om det på vår hemsida när det blir aktuellt.

Hur många arbetstillfällen blir det i PTL:s fabrik?
-
+

PTL räknar med att 1 900 personer ska jobba i fabriken. De har baserat sina beräkningar för antalet anställda på sina befintliga fabriker. PTL kommer att kunna göra en mer exakt beräkning när hela planeringen av fabrikens utformande är klar.

När Torsboda Industrial Park jämför etableringen med andra anläggningar och industrier av det här slaget ser vi PTL:s beräkning som helt rimlig. Fabriken blir väldigt stor och mycket gods och material ska in, och produkter ska komma ut.

Kommer PTL att ta med sig egen arbetskraft?
-
+

Ambitionen är minst 75 procent av de som arbetar hos PTL ska bo och betala skatt här i vår region 2027. Under uppstart och byggtiden kan vi förvänta oss en större mängd medarbetare utifrån.

Kommer utländsk arbetskraft att behöva lära sig om det svenska samhället och de svenska lagarna?
-
+

Alla människor som vistas i Sverige har ett ansvar att följa svensk lagstiftning.

Kommunerna jobbar tillsammans med att skapa ett International House för att göra övergången till det svenska samhället smidigare för inflyttare från andra länder: https://sundsvall.se/nyheter/nyhetsarkiv/2023-10-17-sundsvall-allt-narmare-ett-international-house

Kommer en etablering att skapa lokala arbetstillfällen?
-
+

Vårt uppdrag är att arbeta för en etablering som skapar minst 2 000 nya direkta arbetstillfällen på industriparken. Vi jobbar för att majoriteten av dessa blir lokala. På orter där andra större etableringar har ägt rum har många fler arbetstillfällen skapats i närliggande branscher, eller i servicebranscher, som en sidoeffekt. Generellt sett brukar ett industrijobb skapa ca 2-4 indirekta arbetstillfällen. Det gör att 2 000 nya jobb på Torsboda skulle kunna bli så mycket som 8 000 nya jobb i regionen.

Jag vill flytta hit och jobba, finns det boende för mig?
-
+

Vi hänvisar både uthyrare och hyrestagare till den digitala plattformen Bostadsportal, så att de kan mötas där.

Miljö
-
+
Blir det miljöfarliga utsläpp från fabriken?
-
+

PTL:s verksamhet, liksom all annan industriell verksamhet, är tillståndspliktig. I deras miljötillståndsansökan som de lämnade in 18 mars 2024 presenteras beräknad miljöpåverkan. Den prövas hos Mark- och miljödomstolen och det är upp till domstolen att ge tillstånd.  

Kommer det att låta mycket från fabriken?
-
+

PTL har ansvar att säkerställa och kontrollera att deras verksamhet inte innebär oacceptabla störningar för närboende som exempelvis buller, vibrationer eller eventuell påverkan på vattentäkter eller damning. Exploatörer har ansvar för planering och kontroll av arbetet de ska genomföra. Det gäller både under och efter byggtiden. Tillsynsmyndigheterna har sedan ansvar för att följa upp att den kontrollen är tillräcklig.

Är batterier en framtidsbransch?
-
+

Ett viktigt argument för batteritillverkning är EU:s direktiv. År 2035 får inga nya bilar med koldioxidutsläpp säljas. Här kan du läsa vad professor Hans-Erik Nilsson svarar på några frågor kring detta.

Samhällspåverkan
-
+
Hur kommer trafiken kring site att påverkas?
-
+

På- och avfarter från E4 byggs så att trafik i båda riktningarna smidigt kan nå industriområdet.  Arbetet görs tillsammans med Trafikverket. Vi bygger först en tillfällig trafikplats som ska användas innan den permanenta trafikplatsen är klar.

Hur kommer fastighetsmarknaden att påverkas av en större etablering?
-
+

Bostadspriserna kommer sannolikt att öka på grund av en ökad efterfrågan. Det kan vi anta utifrån utvecklingen i exempelvis Skellefteå sedan det blev klart att Northvolt etablerar sig där. I Sundsvall, Timrå och Härnösand byggs och planeras för nya bostäder.

Etableringar på andra orter har fört med sig brottslighet, hur arbetar ni för att förebygga det?
-
+

Vi har kontakt med exempelvis polis och vi har också fördel av att vi kan se vilka effekter etableringar fått på andra orter så att vi kan lära av dem.

Vi deltar också i nätverket ”Avbrott Västernorrland” som bildats för att motverka kriminalitet och bibehålla trygghet i samhället. Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner, polisen och Länsstyrelsen Västernorrland är med för att exempelvis dela idéer, kunskap och arbetsmetoder med varandra.

Nyhetstext om Avbrott Västernorrland.

Kompetensförsörjning är svårt redan idag, hur ska det bli med en ny stor aktör?
-
+

Inflyttning är nödvändig för att vi ska klara kompetensförsörjning både i privat och offentlig verksamhet framåt. Vi räknar med att etableringar i Torsboda, förutom direkta arbetstillfällen, ska ge ringar på vattnet som innebär tillväxt för Sundsvallsregionen. För att få inflyttning behövs arbetstillfällen och förutsättningar till att leva ett bra liv här. Mycket hänger ihop, fritidsmöjligheter, boenden, kulturliv och samhällsservice. Här har hela samhället ett gemensamt ansvar och arbete att göra för att satsningen ska bli lyckad.

Klarar sjukvård och skolor ökat antal invånare?
-
+

Inflyttning kommer säkert att innebära utmaningar men för att vi ska kunna upprätthålla och utveckla vård, skolor och andra skattefinansierade verksamheter behöver vi fler invånare i arbetsför ålder som betalar skatt. Västernorrland har länge haft en befolkningskurva som pekat nedåt, och dessutom ökar andelen äldre i förhållande till yngre. Genom inflyttning skapas möjligheter för att utveckla sjukvård, skolor och annan skattefinansierad verksamhet.

Hur ska samhället kunna tillgodose behoven hos inflyttare med olika nationaliteter?
-
+
Hur påverkas jag som privatperson när energiintensiva företag behöver mycket el?
-
+

När en ny kund, oavsett om det är en privatperson eller en stor industri, ansluter sig till elnätet så bekostar de själva de delar som måste förstärkas eller byggas ut. Redan befintliga kunder påverkas inte negativt av sådana anslutningar.

Här kan du läsa mer om vad Lena Berglund, regionchef Nord E.ON, svarar på frågor om eltillgång och pris