2023-11-16

165 675 000 kronor för Torsboda Syd

Infrastruktursatsningar, arbete för att attrahera inflyttare och utbildningsinsatser är något av innehållet i avtalet mellan PTL och Torsboda Industrial Park. 165 675 000 kronor är priset för industrimarken. Torsboda Industrial Park AB har nu sekretessprövat det avtal som skrevs med PTL i våras om att etablera en batteridelsfabrik i Torsboda. Delar i avtalet offentliggörs nu.

Här kan du läsa avtalet i korthet och hela det sekretessprövade avtalet.

Torsboda Industrial Park ansvarar för att göra marken klar för etablerande företag vad gäller exempelvis detaljplan, vägar, vatten och avlopp till industriparken, medan företagen själva ansvarar för markarbetet på site. Infrastrukturen behövs till industriparkens alla kommande etableringar.

–  Vi bedömer att det här på sikt inte belastar skattebetalarna utan att vi får igen investerade pengar för logistik och genomförande i takt med att markområdena säljs. På samma sätt ger insatserna för vår samhällsutveckling fler invånare som i sin tur leder till ökade skatteintäkter, säger Stefan Dalin (S), ordförande Torsboda Industrial Park AB och ordförande kommunstyrelsen Timrå.

Kommunerna ansvarar för bland annat att skapa utbildningsmöjligheter som matchar batteriindustrins behov, att arbeta aktivt med att attrahera inflyttare och att skapa ett ”International house”.

–  Det ska vara lätt att flytta hit. Vi kan stötta med praktiska saker som bostadsfrågor, skola, sjukvårdskontakter och fritidsmöjligheter. Vi satsar också mycket på att möta hela näringslivets behov av kompetensförsörjning med olika utbildningsinsatser, säger Niklas Säwén (S), vice ordförande Torsboda Industrial Park AB och kommunstyrelsens ordförande Sundsvall.

–  Åtagandena i avtalet går hand i hand med den utvecklingsresa vi ändå behöver göra, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande Härnösand. Satsningar på utbildning och att attrahera nya invånare till oss är väsentligt för att vi ska kunna fortsätta utveckla välfärden.

Markpriset

165 675 000 kronor betalar PTL för marken på Torsboda Syd, vilket motsvarar ungefär 250 kronor kvadratmetern. Priset är högre i jämförelse med tidigare pris på industrimark i området.

–  Det här är en extremt bra plats för energiintensiv industri och det har gett ett mycket rimligt markpris. Vi bedömer också att PTL:s etablering ökar värdet på övrig industrimark i närheten, säger Christian Söderberg, vd Torsboda Industrial Park AB.

Allt är inte offentligt

Delar av avtalet fortsätter vara sekretessbelagt.

–  Det är naturligt att delar i affärsuppgörelser inte blir offentliga. Det kan exempelvis vara information om tidsplaner, tekniska lösningar eller vad ett företag planerar framåt. Vi värnar också vårt eget förhandlingsläge i diskussioner med andra kunder, säger Christian Söderberg, vd Torsboda Industrial Park AB.

Satsningar och åtaganden

International House
En servicefunktion som ska hjälpa internationell arbetskraft, internationella studenter och talanger som flyttar till vår region med att komma in i Sverige och till vår region på ett smidigt sätt. Det kan handla om lotsning inom myndighetsfrågor, hjälp med att skaffa svenskt bankkonto, hitta bostad, skola eller en utbildning eller arbete till en medföljande partner.

I Sverige finns idag ett International House i Göteborg och fler är på gång. Att attrahera internationell kompetens är viktigt både för befintliga arbetsgivare och nya etablerare, och kampen om kompetens är stenhård, inte bara i Sverige, utan i hela världen. Att få ett bra bemötande och praktisk hjälp när man är ny i ett land kan avgöra om man väljer att bosätta sig permanent på orten.

Talangattraktion
Det finns många olika aktörer som arbetar med talangattraktion och kompetensrekrytering. Kommunerna kommer att samverka med dessa då hela regionens näringsliv och offentlig sektor är i behov av kompetensförsörjning. Vi ska inom ramen för ett regionalt projekt (SAM), identifiera mer precisa former för hur vi ska arbeta. Det kan exempelvis handla om hur arbetsgivare i regionen kan möta potentiella medarbetare från hela världen. Vi kommer att inhämta erfarenheter från andra framgångsrika rekryteringssatsningar för att göra insatser som ger mest effekt.

Educational Center
Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner i samverkan med Mittuniversitetet och andra utbildningsinstitutioner kan erbjuda arbetskraften i den nya gröna industrin och dess tillhörande samhällsomvandling ett utbud av utbildningsmöjligheter. Här finns redan idag ett stort utbud från gymnasial nivå, yrkesvux, YH-utbildningar upp till universitetsnivå. Vuxenutbildningen har flexibilitet att snabbt möta uppkomna utbildningsbehov.

Vi har redan idag väl utbyggda utbildningsmiljöer med Mittuniversitetet i Sundsvall som huvudort. Campus Härnösand har bland annat energitekniskt laboratorium och VR-miljöer.

Business support
Vi ska ta tillvara på möjligheterna som följer med stora investeringar så att det gynnar vår region. Här finns 13 miljarder möjligheter! Torsboda Industrial Park ska tillsammans med kommunerna stötta etablerande företag och underleverantörer i kontakter med varandra, myndigheter, närboende och invånare. Vi har redan sett att det här är en viktig funktion som gör stor nytta för etablerande företag.

Gång- och cykelväg
Timrå kommun ansvarar för att förlänga den belysta gång- och cykelvägen från Söråker centrum till Torsboda Syd.

Trafikplatser
Torsboda ansvarar för en permanent och en tillfällig trafikplats. Vad gäller den tillfälliga trafikplatsen bekostar Torsboda planering och projektering medan PTL bekostar själva bygget av den.

Flytt av bäck
En bäck som rinner på område Syd behöver flyttas och det tar Torsboda kostnaden för.

Avverkning
Torsboda bekostar och utför avverkning på område Syd. Arbetet är i stort sett klart.

Permanent vatten och avlopp
Torsboda har ansvar för att det finns permanent vatten och avlopp på industriparken. De företag som etablerar sig betalar anslutningsavgift och förbrukning.

Timrå Vatten AB bygger genom Mittsverige Vatten och Avfall AB ett avloppsreningsverk i Söråker och utökar ledningsnätet för att förse industriparken, Midlandaområdet och ett växande Söråker med förbättrat dricksvatten och avlopp. Torsboda tar kostnaderna för sin del av projektet inklusive anslutning till Torsboda industripark. Tack var bygget får Söråker en säkrare redundant vattenförsörjning, en back up, vid exempelvis problem med vattentillförsel.

Redundant kraftledning
För att möjliggöra etableringar i Torsboda krävs en redundant kraftledning, vilket är en säkrare ledning. Om något går sönder kan en annan del ta över. Lagen säger att det krävs vid förbrukningar över 100 MW. Torsboda ansvarar för projektering och ansökan om konssession, tillstånd. Eon planerar att bygga ledningen mellan befintlig station i Bandsjö och Torsboda. Torsboda bekostar utredningarna för att förbereda arbetet. Etablerande företag betalar sedan för redundant kraftledning och bygge.