Vårt uppdrag

Bolaget bildades 1990 med syfte att utveckla området runt Sundsvall-Timrå Airport. I juni 2020 beslutade kommunfullmäktige i Timrå att ge i uppdrag åt bolaget att utveckla en större industrisite i Torsboda. Uppdraget ska fortlöpa under den period som förverkligandet av Torsboda industripark pågår. Numera ägs bolaget av Sundsvall och Timrå kommuner tillsammans.

Styrning och ledning av försäljningsarbetet regleras genom separat överenskommelse och finansieras i en gemensam projektsatsning administrerad av bolaget.

Under sommaren och hösten 2021 pågick ett intensivt arbete i syfte att attrahera etableringen av Northvolt/Volvo Cars batterifabrik. Vår främsta konkurrensfördel var tillgången på grön energi i kombination med mark i attraktivt läge och nära god infrastruktur. Northvolt valde till slut att etablera sig i Göteborg.

I maj 2023 skrev Torsboda Industrial Park avtal med det första bolaget som ska etablera sig på siten. Batterikomponenttillverkaren PTL planerar att bygga en fabrik på Torsboda Syd som ska ge 1900 arbetstillfällen.

Vi ser en stark potential i Torsboda och bedriver ett fortsatt utvecklingsarbete för att förbereda våra omkringliggande samhällen för en storskalig etablering. Att Sundsvall och Timrå kommuner tillsammans väljer att äga Torsboda Industrial Park AB skapar en ökad tyngd och trovärdighet gentemot marknaden och ökar chanserna att lyckas.

Vårt syfte
Vårt syfte är att skapa förutsättningar för etableringar av en industripark med företag som genererar minst 2 000 arbetstillfällen.

Verksamhetsdirektiv
Uppdraget ska fortlöpa under den period som förverkligandet av Torsboda industripark pågår. Bolaget ska endast i begränsad omfattning långsiktigt äga och förvalta fastigheter/mark.

Vi ska bidra till helhetssyn, god samverkan och ett effektivt samarbete med såväl de egna organisationerna som externa intressenter, med det övergripande syftet att underlätta etableringar. Arbetet med att marknadsföra och sälja Torsboda Industripark ska ske i samverkan mellan bolaget och Härnösand-, Sundsvall- och Timrå kommun.

Ekonomiska direktiv
Torsboda Industrial Park AB aktieägare ska säkerställa ett ekonomiskt handlingsutrymme som möjliggör investeringar för att exploatera Torsboda industripark. Finansiering av bolagets verksamhet sker genom kapitaltillskott eller lån.

Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige i Sundsvall och Timrå kommun och därefter antas på bolagsstämman. Ägardirektivet gäller tills vidare.

Bilaga: Bolagsordning Torsboda Industrial Park AB

Bilaga: Ägardirektiv Torsboda Industrial Park AB

Bilaga: Torsboda Industrial Park Årsredovisning 2022

Sundsvall och Timrå kommun äger tillsammans Torsboda Industrial Park AB.
Sundsvall och Timrå kommun äger
tillsammans Torsboda Industrial Park AB.