Detaljplan Torsboda Nord

I pågående detaljplanearbete för Torsboda Nord utreds förutsättningarna för att skapa ett verksamhetsområde för näringsliv och industri. Antingen som en del i en etablering vid Torsboda Syd eller en annan fristående större etablering. Planeringen sker utifrån intentioner och avsikterna i Timrå kommuns översiktsplan.

Syftet med exploateringen är att möta regionens behov av större etableringar för att utveckla hela regionens näringsliv och arbetsmarknad. Området ligger strategiskt placerat nära djuphamn, järnväg, E4 och flygplats mitt emellan Sundsvall och Härnösand. Detta borgar för att verksamheter på området kommer ha goda möjligheter att kompetensförsörja sin verksamhet.

Exploateringen är långsiktigt strategiskt viktig för hela regionen. Vi ser över tid goda möjligheter för att skapa tillväxt i hela den funktionella arbetsmarknadsregionen med denna detaljplan och Torsboda Industripark som en helhet.

Arbetet samordnas och leds av Torsboda Industrial Park, genom upphandlade konsulter, i dialog med Timrå Kommun. Ambitionsnivån är att samråd kring detaljplan kan genomföras under Q1-2023 för att kommunen ska kunna fatta beslut under våren 2023. Delar av det utpekade markområdet ägs för närvarande av privata markägare.

Detaljplan Torsboda Nord
Detaljplan Torsboda Nord.
»
No items found.